Exekutorský úřad Náchod - Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Kamil Souček, Exekutorský úřad Náchod, se sídlem Masarykovo nám. 56, 547 01 Náchod, IČO 10491589, e-mail: soucek.exekutor@tiscali.cz, ID DS: 6zfg8zz, (dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Petr František Mizera, DiS., kontaktní adresa: Exekutorský úřad Náchod, Masarkovo nám. 56, 547 01 Náchod, e-mail: disak@seznam.cz, ID DS: biag323 (dále jen „Pověřenec“).

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů plnění právních povinností Správce - řádný výkon exekuční činnosti v souladu se z. č. 120/2001 Sb., 99/1963 Sb. (“e.ř.“) a souvisejícími předpisy.

4. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

5. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
oprávněný - jméno a příjmení, datum narození, IČO, trvalý pobyt, kontaktní údaje, číslo účtu povinný - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, trvalý pobyt, kontaktní údaje, údaje o majetku manžel povinného - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, trvalý pobyt, kontaktní údaje, údaje o majetku zástupce účastníka řízení -jméno a příjmení, IČO, identifikátor ČAK, kontaktní údaje, číslo účtu ostatní subjekty - jméno a příjmení, IČO, datum narození, kontaktní údaje, číslo účtu.
6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastníci exekučního řízení a jejich zástupci, osoby oprávněné nahlížet do exekučního spisu dle § 94 a n e.ř. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu se zařazením do evidence potencionálních smluvních partnerů budou zpracovávány po dobu určenou v předmětném souhlasu nebo do odvolání dotyčného souhlasu.

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.
JUDr. Kamil Souček - exekutor 2008 - 2018