Obecné informace o soudním exekutorovi:

Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Soudního exekutora jmenuje do úřadu ministr spravedlnosti.

K výkonu konkrétní exekuce je exekutor pověřen příslušným okresním soudem na základě návrhu na nařízení exekuce, podaného oprávněným.

Soudní exekutor má působnost po celém území České republiky.

Exekuci lze vykonat jen na základě exekučních titulů, kterými jsou zejména:

- vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný nebo šekový platební rozkaz, soudní smír)
- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek
- vykonatelný rozhodčí nález,
- notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
- exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
- vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy (platební výměr, výkaz nedoplatků ve věcech daní a poplatků aj.)
- jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

O způsobu provedení exekuce rozhoduje soudní exekutor, tak aby řízení bylo rychlé a efektivní. Exekuci lze vést jedním nebo více způsoby současně.

V rámci tzv. další činnosti soudní exekutor:

- sepisuje návrhy na nařízení exekuce
- sepisuje exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci
- provádí dobrovolné dražby movitých věcí a nemovitostí na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí
- poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, i v souvislosti s exekuční a další činností, včetně zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci.

JUDr. Kamil Souček - exekutor 2008 - 2018